Selecteer een pagina

Beschermingsbewind

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. De bewindvoerder helpt om financiële belangen te behartigen. Dit betekent dat de bewindvoerder de inkomsten beheert en zorgt voor het betalen van alle vaste lasten.

Zijn er goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag de betrokkene niet meer zelfstandig daarover beslissen. De cliënt mag bijvoorbeeld niet iets verkopen of grote aankopen doen zonder toestemming van de bewindvoerder. Beslissingen die de bewindvoerder neemt, zoveel mogelijk in samenspraak met de cliënt worden genomen, passend binnen de geldende regels vanuit de rechtbank.

De bewindvoerder zorgt ervoor dat de voorzieningen waar de betrokkene recht op heeft, zoals huur– en zorgtoeslag, voldoende inkomen, kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen en kwijtschelding waterschapslasten, worden geregeld. Tevens verzorgt de bewindvoerder de belastingaangifte van het jaar dat betrokkene in bewind komt en de daaropvolgende  jaren. De bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de Kantonrechter. Op deze manier draagt de rechter er samen met de bewindvoerder, zorg voor dat de financiën op een verantwoorde wijze worden beheerd.

Schuldenbewind

Beschermingsbewind of onderbewindstelling kent ook een schuldenbewind. Deze vorm van beschermingsbewind is vooral gericht op het oplossen van (problematische) schulden. Het verschil met ‘gewoon’ beschermingsbewind is dat bij een schuldenbewind het uitgangspunt is dat het bewind voor een beperkte periode wordt ingezet. In geval van problematische schulden, begeleidt de bewindvoerder de betrokkene, wanneer mogelijk, naar een schuldhulpverleningstraject. Na het volledig afronden van de schuldregeling of schuldsanering en de uitloopperiode, zal in samenspraak met cliënt, bewindvoerder en kantonrechter besloten worden of het opheffen van het bewind de juiste keuze is. Ook bij een schuldenbewind zal de bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de Kantonrechter. In veel gevallen tekent de cliënt zelf ook voor akkoord van de rekening verantwoording. Op deze manier dragen de Kantonrechter, de bewindvoerder én de betrokkene zorg voor een verantwoord beheer van de financiën. Bij een schuldenbewind wordt het bewind altijd geregistreerd in het bewind- en curateleregister van de rechtbanken. Dit is ter bescherming zodat iemand geen nieuwe schulden kan maken.

De kosten voor professioneel bewindvoerder worden jaarlijks wettelijk vastgesteld door het LOK (Landelijk Overleg Kantonrechters). Er zijn maandelijkse kosten en kosten die eenmalig zijn, zoals bv de intakekosten, of kosten voor de verkoop van een woning.

Indien u een laag inkomen heeft, zullen wij voor u bekijken of u recht heeft op bijzondere bijstand voor deze kosten. Wij zullen dit bij de gemeente voor u aanvragen. 

Financieel beheer (na bewind)

Omdat Bewindvoering tijdelijk kan zijn, komt er een moment dat u uw financiële zaken zelf weer wenst op te pakken. Samen1 begeleidt u naar dat moment.
Samen1 geeft u begeleiding en coaching om weer grip te krijgen op uw leven. Zo ontvangt u maandelijks een overzicht van uw inkomsten en uitgave en kunt u een budgetoverzicht ontvangen.

Bij financieel beheer worden uitsluitend de primaire vaste lasten betaald. Denk aan de huur/hypotheek, gas, elektra, water, verzekeringen, zorgverzekering. Die doen we via de beheerrekening. Al het geld dat overblijft na de betalingen van deze lasten, ontvangt u op uw leefgeldrekening. Hiervan dient u alle andere betalingen zelfstandig te regelen. Dit kan o.a. zijn de boodschappen, telefoonrekening, internet, eigen risico van de zorgverzekering, kapper, wegenbelasting, gemeentelijke belastingen. U ontvangt dan geen leefgeld meer. Op deze manier leert u om het geld goed te plannen en rekening te houden met onverwachte uitgaven, zonder dat u risico loopt met uw allerbelangrijkste betalingen. Stap voor stap kunt u, in samenwerking met ons, op een prettige wijze werken naar zelfstandigheid.

Waarbij we samen blijven bespreken en overleggen wanneer u het volledig zelfstandig kunt overnemen, zodat het bewind bij de rechtbank opgeheven kan worden.

Als tijdens dit traject toch te lastig vind, kunnen we altijd nieuwe afspraken maken.

Zeker in deze fase is goed samenwerken en goed samen communiceren van belang.

Mentorschap

Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger die de belangen behartigt voor mensen die door psychische, verstandelijke of lichamelijke oorzaken zorg, hulp en/of begeleiding nodig hebben.

Een mentor behartigt dus de belangen van een persoon die dit zelf niet meer (volledig) kan. Een mentor beslist niet over geldzaken, maar over beslissingen rondom verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. De mentor van Samen1 helpt de cliënt bij het nemen van persoonlijke beslissingen, maar de cliënt is zelf nog altijd handelingsbekwaam.

De taken van een mentor bestaan uit de volgende zaken :

 • Onderhouden van het contact met de cliënt en de hulpverleners;
 • Vertegenwoordigen van de cliënt richting hulpverleners;
 • Overleggen met hulpverleners over het zorgplan / ondersteuningsplan;
 • Toezien dat de zorg gegeven wordt in overstemming met de gemaakte afspraken;
 • Indien noodzakelijk, het regelen van andere zorg;
 • Beheren PGB;
 • Aanvragen van begeleiding, zorg, hulpverlening, afgestemd op de behoefte;
 • Persoonlijke beslissingen

Samen1 richt zich samen met de cliënt op de persoonlijke beslissingen die genomen dienen te worden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over begeleiding en/of verzorging, iets waarbij het van belang is dat er goed nagedacht moet worden over de consequenties van de keuzes. De mentor van Samen1 helpt de cliënt als iemand zelf niet altijd de juiste beslissing in kan nemen of het moeilijk vind om dit te doen. Samen met de mentor wordt de situatie besproken en besloten welke keuzes het beste zijn.

Mentorschap in combinatie met Bewindvoering

Het is natuurlijk goed mogelijk, en soms ook wenselijk mentorschap te combineren met Bewindvoering. De combinatie kan gemaakt worden als de cliënt niet in staat is de financiële zaken en zijn andere belangen (zorg) zelfstandig te regelen. Het bewind zorgt er samen met het mentorschap voor dat de betrokken de juiste ondersteuning ontvangt zowel op het gebied van beheer goederen en gelden (financiële deel), als bij het nemen van besluiten op het gebied van zorg: begeleiding, verzorging, verpleging en/of behandeling.
Bij Samen1 kan deze combinatie gemaakt worden, maar kan ook alleen Bewindvoering of mentorschap geregeld worden. Wij werken samen met andere bewindvoerders en mentoren, zowel professioneel of vanuit familie.
 

De kosten voor professioneel mentor worden jaarlijks wettelijk vastgesteld door het LOK (Landelijk Overleg Kantonrechters). Er zijn maandelijkse kosten en kosten die eenmalig zijn, zoals bv de intakekosten, of kosten voor de verkoop van een woning.

Indien u een laag inkomen heeft, zullen wij voor u bekijken of u recht heeft op bijzondere bijstand voor deze kosten. Wij zullen dit bij de gemeente voor u aanvragen.

Curatele

Curatele is een combinatie tussen Bewindvoering en mentorschap. Bij curatele wordt iemand handelingsonbekwaam. Terwijl dit bij Bewindvoering en mentorschap niet zo is.

Daar dit een hele zware maatregel is, wordt deze nog maar zelfden toegepast en in de meeste gevallen is een combinatie tussen Bewindvoering en mentorschap toereikend.

Bij curatele is de cliënt niet in staat om zelf beslissingen te nemen op financieel en persoonlijk gebied, en wordt dit door de curator gedaan. De cliënt kan geen beslissingen nemen zonder de curator. Dit wordt wel zo veel mogelijk is samenspraak met de cliënt gedaan. Waarbij wel als uitgangspunt is dat beslissingen en keuzes gemaakt moeten worden in het belang van de cliënt, rekening houdend met diens geloofsovertuiging/levensfilosofie.

De curatele wordt geregistreerd in het bewind- en curateleregister van de rechtbanken.

De kosten voor professionele curator worden jaarlijks wettelijk vastgesteld door het LOK (Landelijk Overleg Kantonrechters). Er zijn maandelijkse kosten en kosten die eenmalig zijn, zoals bv de intakekosten, of kosten voor de verkoop van een woning.

Indien u een laag inkomen heeft, zullen wij voor u bekijken of u recht heeft op bijzondere bijstand voor deze kosten. Wij zullen dit bij de gemeente voor u aanvragen.

 

 

Training Bewindvoering voor familiebewind

Bewindvoering kan ook uitgevoerd worden door een familielid, er is dan sprake van een familiebewindvoerder.

Het familielid is dan benoemd als bewindvoerder. Er is dan geen sprake van professionele Bewindvoering, maar iemand vanuit de familiaire of sociale kring van de cliënt

Als u als familielid het bewind op u wilt nemen, komt er veel op u af. Er moet veel geregeld worden.  Is  voor u duidelijk welke taken u op zich dient te nemen en wat men allemaal van u verwacht?

Bij onze training leert u hoe Bewindvoering in de praktijk werkt en krijgt u handvaten wat u allemaal dient te regelen. Na de training beschikt u over een goede basis om voor uw familielid een goede start te maken.

Tijdens de training zal er aandacht zijn voor:

 • De boedelbeschrijving;
 • Het opzetten van een praktische administratie;
 • Werken met een beheerrekening en leefgeldrekening;
 • Aanschrijven instanties/contact banken;
 • Bewindvoeringskosten voor familiebewind;
 • Centraal bewind- en curateleregister;
 • Archiveren van de jaaradministratie; bewaarplicht;
 • Rekening en Verantwoording maken voor de Kantonrechter;
 • Rekening en Verantwoording PGB wanneer van toepassing ( persoonsgebonden budget);
 • Behandelen van eventuele vragen

In overleg wordt de training gepland. De training kan individueel of in kleine groepjes gegeven worden. De afspraak wordt in overleg met u gemaakt.

De kosten voor de training zijn € 145,00 incl. lesmateriaal.

Indien u zich wil aanmelden of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Manon Hoenjet

POSTADRES

Postbus 85
6170 AB Stein

Tel.: 046-2020007

Email: m.hoenjet@samen-1.com

Op facebook houden we u op de hoogte van de laatste en nieuwste ontwikkelingen.

Tel. Spreekuur

Maandag tot en met donderdag
van 9.30 – 12.00 uur

Stuur een bericht

14 + 10 =